พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จันทร์ที่ 24 มกราคม 2554 นี้

  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554 นี้ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็นภาคเช้าเวลา 08.30 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน ทั้งสิ้น 6,499 คน จาก 21 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย คือ ปริญญาเอก 105 คน ปริญญาโท 1,751 คน ปริญญาตรี 4,643 คน แบ่งตามคณะได้เป็น คณะแพทยศาสตร์ 189 คน คณะเภสัชศาสตร์ 228 คน คณะมนุษยศาสตร์ 469 คน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 255 คน คณะวิจิตรศิลป์ 100 คน คณะวิทยาศาสตร์ 776 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 675 คน วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี 142 คน คณะศึกษาศาสตร์ 463 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 492 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 57 คน คณะสังคมศาสตร์ 260 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 52 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 233 คน คณะการสื่อสารมวลชน 144 คน คณะเกษตรศาสตร์ 357 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 76 คน คณะเทคนิคการแพทย์ 266 คน คณะนิติศาสตร์ 164 คน คณะบริหารธุรกิจ 577 คน บัณฑิตวิทยาลัย 215 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 309 คน ในจำนวนนี้มีบัณฑิตได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 431 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 525 คน บัณฑิตได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง 120 คน เหรียญเงิน 311 คน เกียรติบัตรยอดเยี่ยมบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก 15 คน และระดับปริญญาโท 3 คน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รายงานตัวในวันที่ 19 - 20 มกราคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าฝึกซ้อมในวันที่ 21- 23 มกราคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยบัณฑิตต้องซ้อมครบทั้ง 3 วันจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 45 นี้
 
6 มกราคม 2554 , 16:22 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่