มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดอบรมศิลปวัฒนธรรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สนใจฟรี 10 หลักสูตร

  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดอบรมศิลปวัฒนธรรมหลักสูตรระยะสั้น 10 หลักสูตร โดยรวบรวมครูภูมิปัญญามาถ่ายทอดความรู้และศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้สนใจฟรีในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 นี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฎ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปี 2554 นี้ สถาบันฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 10 หลักสูตร เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ประกอบด้วยหลักสูตรดนตรีพื้นบ้านล้านนา ซึง ขั้นพื้นฐาน โดยอาจารย์บุญยิ่ง กันธะวงศ์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น. วันที่ 22,23,29,30 มกราคม 2554 ณ ห้องหมอเมือง ชั้น 3 อาคารเทพรัตนราชสุดา หลักสูตรศิลปะการร้อยดอกไม้สด โดยแม่ครูผัน จี๋โปทา ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น. วันที่ 5,6,12,13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ เรือนอนุสารสุนทร หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์จากเศษผ้า โดยอาจารย์สุทธิพงษ์ พัฒนวิบูลย์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น. วันที่ 19,20,26,27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ เรือนอนุสารสุนทร
หลักสูตรอักษรล้านนาขั้นต้น โดย ผศ.ลมูล จันทน์หอม ในวันเสาร์ เวลา 09.00-15.00 น. วันที่ 5,12,19,26 มีนาคม 2554 ณ ห้องอบรม ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา หลักสูตรภาษาไทยใหญ่ขั้นต้น โดยพระแสงทวี ธมฺมธโร จานุ ในวันเสาร์ เวลา 09.00-15.00 น. วันที่ 2,9,23,30 เมษายน 2554 ณ ห้องอบรม ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา หลักสูตรภาษาบาลีขั้นพื้นฐาน โดยพระมหาศตวรรษ คมฺภีรธมฺโม ในวันอาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น. วันที่ 3,10,24 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องอบรม ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา
หลักสูตรศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา ฟ้อนวี ฟ้อนสาวไหมและฟ้อนผาง โดยอาจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น. วันที่ 7,8,14,15 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องหมอเมือง ชั้น 3 อาคารเทพรัตนราชสุดา หลักสูตรศิลปะการจัดผ้าประดับโต๊ะ โดยอาจารย์จันทร์สุดา รัฏฐาภิปาลโนบาย ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น. วันที่ 21,22,28,29 พฤษภาคม 2554 ณ เรือนอนุสารสุนทร หลักสูตรศิลปะการพับแบงค์เป็นดอกไม้ โดยอาจารย์วรางคณา คำดอนใจ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น. วันที่ 21,22,28,29 พฤษภาคม 2554 ณ เรือนอนุสารสุนทร (หอดนตรีพื้นบ้าน) ทั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีกินอ้อผญาให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตร ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องพุทธศาสน์ ชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ คุณจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ สถาบันล้านนาศึกษา ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา โทรศัพท์ 0-5388-5880 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2554
 
8 มกราคม 2554 , 20:01 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่