รองนายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

  
    รองนายกรัฐมนตรีจัดประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเย็นวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ (8 ม.ค.54) นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ได้จัดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์รวมทั้งแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งรายงานโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ผ่านมาหลายฝ่ายได้ร่วมกันแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขแบบยั่งยืนได้ ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินมาตรการในลักษณะป้องกันน่าจะได้ผลดีกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนจึงจะประสบความสำเร็จ ซึ่งทางรัฐบาลจะกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำหรับแต่ละพื้นที่ได้นำไปแปลงเป็นกลยุทธ์และแผนงานโครงการเพื่อดำเนินการต่อ
นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งได้มาจากการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สรุปเป็นต้นแบบสำหรับแต่ละจังหวัดนำไปปรับใช้ 20 ทางเลือก 8 กลุ่ม ประกอบด้วย การจัดการพื้นที่เพาะปลูก การใช้ชุมชนใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดการขยะในครัวเรือน การใช้บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เป็นศูนย์กลาง การใช้พลังงานทางเลือก การป้องกันการเผาในพื้นที่รกร้างและเขตทางหลวง และการจัดตั้งกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม
 
8 มกราคม 2554 , 20:04 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่