จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินมาตรการเข้มในการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนในเมือง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินมาตรการเข้มในการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนในเมืองโดยการจับกุมดำเนินคดีอย่างจริงจัง และในอนาคตจะเพิ่มโทษผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนที่ซื้ออาหารให้ช้างเร่ร่อน
นายบรรพต คันธเสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เป็นเลขานุการ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติประกอบด้วย การให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรท้องถิ่นตรวจสอบที่พักของช้างเร่ร่อน ประสานการปฏิบัติเมื่อมีการตรวจพบโดยการจับปรับและผลักดันออกนอกพื้นที่ เปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุและเบาะแสที่ 191 และ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อทุกประเภทโดยเน้นกลุ่มบุคคลและสถานที่เป้าหมาย กำชับด่านตรวจทางหลวงและขนส่งเข้มงวดตรวจสอบรถยนต์ที่บรรทุกช้างเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ พร้อมให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจับกุมช้างเร่ร่อนทุกวันที่ 25 ของเดือน ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาเพิ่มโทษผู้กระทำผิดให้มากขึ้น โดยเฉพาะประชาชนที่ซื้ออาหารให้ช้างเร่ร่อน
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ อนุญาตให้นำช้างเข้าพื้นที่ได้เพียง 7 อำเภอจาก 25 อำเภอทั่วจังหวัด ประกอบด้วย อำเภอเชียงดาว แม่แตง แม่ริม แม่วาง หางดง อมก๋อย และแม่แจ่ม ทั้งนี้ นอกจากเข้มงวดการเคลื่อนย้ายช้างเข้าพื้นที่แล้ว จังหวัดเชียงใหม่ยังได้ประสานงานไปยังจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นทางให้เข้มงวดตรวจสอบการขนย้ายช้างออกนอกพื้นที่อีกทางหนึ่ง
 
18 มกราคม 2554 , 22:55 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่