เชียงใหม่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนนวัตกรรมชุมชน

  
     ศูนย์อนามัยที่ 10 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนนวัตกรรมชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างยั่งยืน
ดร.นายแพทย์ สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนนวัตกรรมชุมชน สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากองค์การอนามัยโลกเสนอแนะว่าการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ควรเปลี่ยนจากการให้บริการเป็นการพัฒนาประชาชนให้สามารถดูแลตนเองได้ ในขณะที่ประเทศไทย ได้ดำเนินการพัฒนาบทบาทของประชาชนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อผลที่ยั่งยืน และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป็นนโยบายให้ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ในการพัฒนางานสร้างสุขภาพและป้องกันโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2553
อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน เป็นการสนับสนุนให้ชุมชนนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้และแผนการถ่ายทอดความรู้เพื่อขยายผลไปยังชุมชนอื่นต่อไปได้
อธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึงปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขในชุมชน เช่น เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6 เดือน ปัญหาการขาดไอโอดีน และที่สำคัญคือเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งกรมอนามัยกำลังหาแนวทางป้องกัน โดยการศึกษาที่มาของปัญหาซึ่งมีหลายประการและละเอียดอ่อน เช่น ปัญหาครอบครัว เด็กถูกทอดทิ้ง พ่อแม่ยากจน ขาดการดูแล ซึ่งต้องศึกษารายละเอียดและแก้ไขให้ตรงจุดในแต่ละกรณี
 
19 มกราคม 2554 , 21:18 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่