ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเพื่อให้ห้องเรียนภาษาอังกฤษตรงกับความต้องการของตลาดสากล

  
     สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเพื่อให้ห้องเรียนภาษาอังกฤษตรงกับความต้องการของตลาดสากล
สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง Transforming the Language Classroom : Meeting the Need of the Globolized World ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อนำมุมมองด้านภาษาอังกฤษมาเผยแพร่เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ห้องเรียนตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานระดับสากล เตรียมพร้อมเด็กและผู้ศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงาน
ผศ.ดร.อุบล สรรพัชญพงษ์ นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันภาษาอังกฤษนับว่ามีความสำคัญมาก เป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกับคนได้ทั่วโลก โดยเฉพาะการท่องเที่ยว การศึกษาวิจัย การสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยเข้าไปมีบทบาททั้งวงการธุรกิจ การศึกษาและการเมือง ดังจะเห็นว่าเมืองไทยมีการจัดการเรียนระบบสองภาษา ทั้งนี้ต้องให้ความสำคัญทั้งผู้เรียนและผู้สอน คือผู้เรียนต้องมีความพร้อม ผู้สอนต้องมีประสิทธิภาพ ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการต้องสนับสนุนบุคคลากรให้พัฒนาศักยภาพเพื่อผลิตคนมีความรู้สู่สังคม
ในการสัมมนาดังกล่าวมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรยายพิเศษ โดยกล่าวว่า ประเทศไทยมีความหลากหลาย และมีศักยภาพทั้งด้านการท่องเที่ยว การแพทย์และการเกษตร หากสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษก็จะสามารถสร้างความเข้าใจแก่ทั่วโลกให้เข้าใจประเพณี วัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในที่สุด
 
21 มกราคม 2554 , 14:38 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่