มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554

  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554 สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 จำนวน 5,335 คน ใน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี (ค.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, การประถมศึกษา, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์ศึกษา, พลศึกษา, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, นาฏศิลป์, ภาษาจีน, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ศิลปศึกษา, ดนตรีศึกษา แขนงวิชาดนตรีสากล, จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, เกษตรศาสตร์, อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา, การวัดผลและการวิจัย, การศึกษาพิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, คณิตศาสตร์, คหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย, คหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาศิลปประดิษฐ์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, เทคโนโลยีเซรามิก แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซรามิกอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีเซรามิก แขนงวิชาศิลปะเซรามิกอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ออกแบบผลิตภัณฑ์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สถิติประยุกต์, สัตวศาสตร์, พืชศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ, ภูมิสารสนเทศ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (วท.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ศศ.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน, จิตวิทยา แขนงวิชาจิตวิทยาองค์การ, จิตวิทยา แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนว, สารสนเทศศาสตร์, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ), ภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ), วัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี, การท่องเที่ยวและการโรงแรม แขนงวิชาการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง, การท่องเที่ยวและการโรงแรม แขนงวิชาธุรกิจท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวและการโรงแรม แขนงวิชาธุรกิจโรงแรม, ดุริยางค์ไทย, ดุริยางค์สากล, นาฏศิลป์และการละคร, วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (บธ.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ศึกษา, บริหารทรัพยากรมนุษย์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอนรายวิชา (บธ.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ศึกษา, บริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (บช.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (บช.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (น.บ.) ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (นศ.บ.) ได้แก่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ศ.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์การเงิน และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รป.บ.) ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตและชำระค่าสมัคร ทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2554 กำหนด สอบความรู้พื้นฐาน วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะสาขาวิชาที่มีการสอบภาคปฏิบัติ) วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาบันทึกประวัติทางอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้เป็นหลักฐานในวันรายงานตัว วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2554 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5388-5960 และ 0-5388-5970 หรือทางเว็บไซต์ www.admission.cmru.ac.th/entrance54/
 
21 มกราคม 2554 , 16:43 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่