มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 22

  
     สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด (Marketing Contest) ครั้งที่ 22 ในกลุ่มสถาบันการศึกษาในภาคเหนือกว่า 30 สถาบัน ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554
นายอัษฎากร ศรีสอนใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด ในฐานะประธานโครงการ แจ้งว่า จากสถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การเรียนในชั้นเรียนอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้นักเรียนนักศึกษา ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างมีคุณภาพ
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด (Marketing Contest) เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งรับผิดชอบโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรต่อเนื่อง ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสัมมนาทางการตลาด (MK.492) ได้จัดทำขึ้นติดต่อกันเป็นระยะเวลารวม 21 ปี และในปีนี้ทางสาขาฯ ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 22 ซึ่งในงานดังกล่าวได้เชิญคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 30 สถาบัน ดำเนินการแข่งขันการตอบปัญหาโดย ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม นอกจากนั้นจะได้มีการจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ นักการตลาดหัวใจสีขาว โดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย โดยกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ทั้งนี้คณะผู้ดำเนินงานคาดว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานด้านการตลาดในสภาพเศรษฐกิจสังคม ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
 
21 มกราคม 2554 , 16:44 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่