มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

  
    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2554 รับสมัครถึงวันที่ 22 มกราคม 2554
ดร.ฐติกุล ไชยวัณณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนา SMEs เป็นกลยุทธ์สำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ด้วยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ขณะเดียวกันก็จะช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เดิมที่ยังคงมีศักยภาพให้อยู่รอด เพื่อให้ SMEs ทั้งรายใหม่และรายเดิมสามารถดำรงอยู่และเจริญก้าวหน้า ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อันจะทำให้ประเทศไทยมีฐานธุรกิจที่กว้างขึ้นสามารถสร้างรายได้เพื่อนำมาพัฒนาประเทศต่อไป
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดการอบรมโครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1–11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ และสนับสนุนนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานและพนักงานลูกจ้างที่มีศักยภาพ ให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการให้อยู่รอดและรักษาสภาการจ้างงาน ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้แก่ทายาทธุรกิจในการสืบทอดกิจการ ให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงานและสร้างโอกาสขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
โดยกลุ่มเป้าหมายของการอบรมได้แก่ ผู้ว่างงานที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษาจบใหม่ ซึ่งมีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur) ผู้ประกอบการทั่วไปที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในระยะ 1-3 ปีที่ผ่านมาแต่ธุรกิจยังไม่เข้มแข็ง ทายาทเจ้าของกิจการที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอดกิจการหรือร่วมบริหารกิจการด้วยการขยายกิจการหรือจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง หรือผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว เช่น ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระแต่ตั้งใจจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ โทรศัพท์ 0-5385-1478 ต่อ 407 หรือทางเว็บไซต์ http://nec.payap.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มกราคม 2554
 
21 มกราคม 2554 , 16:45 น. , อ่าน 1276  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่