ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวในพม่าเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวในพม่าเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพจัดเพื่อพัฒนาบุคลากรพม่าด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน
นายสมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรและนักธุรกิจด้านท่องเที่ยวจากพม่า สืบเนื่องจากที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีของแผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS ครั้งที่ 16 เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนาม และแถลงต่อที่ประชุมว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยจะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยให้แก่ประเทศพม่า ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพความพร้อมด้านการท่องเที่ยวมากกว่า ขณะที่พม่าเองเพิ่งเริ่มเปิดตัว การช่วยเหลือด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จะช่วยส่งเสริมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในภูมิภาคนี้ โดยมีไทยเป็นศูนย์กลาง โดยเลือกอบรมที่เชียงใหม่เนื่องจากมีความโดดเด่นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว สภาพอากาศ วัฒนธรรม และผู้คน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิต ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆของเชียงใหม่ด้วย
การท่องเที่ยวในพม่านั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒธนธรรม ศาสนา วัดวาอาราม สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตพื้นบ้าน โดยมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ ควรมีมัคคุเทศก์ประจำท้องถิ่น ด้านบริการ ด้านการเดินทางและสถานที่พัก รวมทั้งระบบโลจิสติกส์และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
 
23 มกราคม 2554 , 12:46 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่