พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 45

  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 45
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 45 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น 6,499 คน จาก 21 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยปริญญาเอก 105 คน ปริญญาโท 1,751 คน ปริญญาตรี 4,643 คน ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจำนวน 431 คน เกียรตินิยมอันดับสองจำนวน 525 คน บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรเหรียญทองจำนวน 120 คน เหรียญเงิน 311 คน เกียรติบัตรยอดเยี่ยมบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก 15 คน ระดับปริญญาโท 3 คน
ในการนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล เภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม , ศ.ดร.อับเดลาซิส บัวราซ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการความรู้,อาจารวิถี พานิชพันธ์ ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะไทย,ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์,ศาสตราจารย์ เดวิด เอ็ม เองเจิล นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และคุณบุญชอบ เอมอิ่ม เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณอำนวย ขนันไทย ,สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ,สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และสาขาวิชาศิลปะไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล
 
24 มกราคม 2554 , 18:07 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่