อบจ. เชียงใหม่จัดโครงการย่อยใบไม้กิ่งไม้และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อทำปุ๋ยหมัก พื้นที่อำเภอ 4 อำเภอ

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินโครงการย่อยใบไม้กิ่งไม้และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อทำปุ๋ยหมัก พื้นที่อำเภอ 4 อำเภอที่มีจุด Hot Spot สูง
นายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมโครงการย่อยใบไม้กิ่งไม้และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และโครงการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีตัวแทนจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการในพื้นที่ 4 อำเภอคือ โซนใต้ อำเภออมก๋อยและดอยหล่อ ส่วนโซนเหนือ อำเภอพร้าวและเชียงดาว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี Hot Spot สูง มีเป้าหมายในท้องถิ่น 30 แห่ง ดำเนินการระหว่างวันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2554 ทั้งการย่อยใบไม้ กิ่งไม้ทำปุ๋ยหมักและจัดอบรมประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกัน ลดปริมาณขยะและเศษวัชพืช นำกลับมาใช้ประโยชน์ ป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันที่จะเกิดขึ้น โดยจะดำเนินการพื้นที่ละ 10 วัน โดยปีนี้นับว่าเป็นการนำร่องดำเนินการดังกล่าวเต็มรูปแบบ หากได้ผลจะขยายไปยังพื้นที่อื่นอีกด้วย
สำหรับพื้นที่อำเภอแม่แจ่มซึ่งเป็นพื้นที่วิกฤติหนักสุดนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ 333 กอง ปุ๋ยหมักทุกเทศบาล ซึ่งปีนี้การป้องกันปัญหาดำเนินการก่อนเกิดมลพิษ และคาดว่าจะช่วยลดปัญหามลพิษหมอกควันได้เป็นอย่างดี
 
26 มกราคม 2554 , 20:33 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่