เวทีเสวนารณรงค์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ฉบับประชาชน

  
     เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย และตัวแทนองค์กรด้านสตรีจัดเวทีเสวนารณรงค์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ฉบับประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพและเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรพันธมิตร จัดเวทีรณรงค์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ฉบับประชาชน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เตรียมส่งร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศฉบับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าสู่สภาในสมัยประชุมต่อไป ปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดคำนิยามการเลือกปฏิบัติโดยมีข้อยกเว้นให้สามารถเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยเห็นว่าร่างดังกล่าวยังขาดการกำหนดมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างแท้จริง ขาดหลักประกันว่าจะมีการดำเนินการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางลาเคดะ จะทอ ผู้แทนเครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้หญิงชนเผ่าถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม ไม่มีแม้สิทธิที่จะเลือกสามี โดยพบว่าหญิงชนเผ่าร้อยละ 30 ถูกผู้ชายฉุดบังคับให้อยู่กินฉันท์สามีภรรยา ทั้ง ๆ ที่เป็นผู้ด้อยโอกาสแต่ก็ถูกละเมิดสิทธิและถูกมองจากคนในสังคมอย่างแปลกแยก
ขณะที่รองศาสตราจารย์ วิระดา สมสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาชนบท และหัวหน้าศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า ร่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าภาครัฐไม่มีความจริงใจ ไม่นิยามในเรื่องเพศและเพศภาวะ ทั้งนี้หากเกิดกรณีกับหญิงหรือชายข้ามเพศก็จะไม่สามารถอธิบายได้ เวทีเสวนาจึงเห็นควรให้เพิ่มกำหนดนิยามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในทุกรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นและกำหนดให้มีหลักประกันสิทธิความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างแท้จริงด้านต่างๆ กำหนดให้มีสำนักงานส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศที่จะเป็นกลไกระดับชาติที่สามารถประสานการทำงานกับกระทรวงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบันและให้กำหนดให้ทุกกระทรวงมีการกำหนดเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ แทนที่จะอยู่ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพียงกระทรวงเดียว
 
26 มกราคม 2554 , 20:34 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่