จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารปลอดภัย ลดมลพิษทางอากาศและลดภาวะโลกร้อน

  
     สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ร่วมกับอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานลดหมอกควัน ชวนไถกลบ ลบต้นทุน เพิ่มคุณค่าดิน สนับสนุนการเกษตรโดยใช้สารอินทรีย์ เพื่ออาหารปลอดภัย ลดมลพิษทางอากาศและช่วยลดภาวะโลกร้อน
นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ลดหมอกควัน ชวนไถกลบ ลบต้นทุน เพิ่มคุณค่าดิน ณ แปลงนาบ้านดงป่าลัน หมู่ที่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยงดการเผาวัชพืช เศษวัสดุทางการเกษตร หรือตอซังข้าวแล้วใช้การไถกลบ ที่นอกจากเป็นการลดหมอกควันและมลพิษในอากาศแล้ว ยังรักษาสภาพความสมบูรณ์ของดินโดยไม่ต้องใช้สารเคมีในการเพาะปลูก นำมาซึ่งอาหารปลอดภัย ทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องเพื่อชี้ให้เห็นถึงโทษของการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ในขณะเดียวกันยังได้เห็นประโยชน์ของการไถกลบซึ่งช่วยรักษาความสมบูรณ์ของดิน โดยผู้เข้าร่วมงานที่มีทั้งประชาชน เกษตรกร รวมทั้งเด็กและเยาวชน ซึ่งจะช่วยขยายผลสร้างความตระหนักไปสู่ชุมชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ภายในงานมีกิจกรรมที่มีทั้งการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร สร้างสีสันและความสนุกสนาน เช่น การสาธิตไถกลบตอซังด้วยโดยช้างแห่งแรกของประเทศไทย สาธิตและแข่งขันการทำนาจ่อม (นาหยอด) โดยนักเรียน การจัดนิทรรศการลดหมอกควัน การแสดงช้างช่วยดับไฟ การตีกลองสะบัดชัยในนาจ่อม การแจกเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยสด และปุ๋ยน้ำชีวภาพ
 
28 มกราคม 2554 , 00:04 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่