อนาคตเกษตรกรรมไทยอาจถึงคราวล่มสลาย โพลชี้เยาวชนกว่าร้อยละ 60 เมินศึกษาด้านเกษตร

  
    แม่โจ้โพลสำรวจพบว่าอนาคตไทยจะขาดแคลนผู้สืบทอดอาชีพเกษตรกรรม เพราะเยาวชนถึงร้อยละ 66.6 ชี้ว่าไม่ต้องการเรียนต่อทางด้านการเกษตรเพราะลำบากและรายได้น้อย
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยแม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นของเยาวชนทั่วประเทศ อายุระหว่าง 16-18 ปี จำนวน 821 ราย ระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม 2554ในหัวข้อ แนวโน้มอนาคตไทย กับอาชีพเกษตรกรรม สรุปผลได้ดังนี้
เยาวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 68.6 บอกว่าครอบครัวประกอบอาชีพทางการเกษตร และเยาวชนไม่ต้องการเรียนต่อสาขาด้านการเกษตรถึงร้อยละ 66.6 จากความคิดเห็นข้างต้นทำให้เห็นว่าประเทศไทยในอนาคตจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ขาดผู้สืบทอดอาชีพเกษตรกรรม เพราะแม้ลูกหลานของเกษตรกรเองก็ยังไม่ต้องการที่จะเรียนต่อสาขาทางด้านการเกษตร เมื่อสอบถามว่าจำเป็นหรือไม่ที่เราควรมีทักษะความรู้เบื้องต้นทางด้านการเกษตร ร้อยละ 96.8 บอกว่าจำเป็นเพราะสามารถนำมาใช้ในครัวเรือน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้หรือประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ สำหรับสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ร้อยละ 88.2 เห็นว่ามีการสอนวิชาเกษตรทั่วไปและความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีเพียงร้อยละ 11.8 ที่ไม่มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนหรือกิจกรรมดังกล่าว ส่วนเรื่อง เกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติ อยู่หรือไม่นั้นเยาวชนร้อยละ 96.8 เห็นว่ายังสามารถใช้คำนี้ได้ในปัจจุบัน
เมื่อสอบถามว่าปัจจุบันอาชีพเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศไทยหรือไม่ ร้อยละ 99.4 เห็นว่าสำคัญ เพราะสินค้าเกษตรเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญและสร้างรายได้หลักให้แก่ประเทศ และจากผลการสำรวจว่า เยาวชนคิดว่าจะมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนอาชีพทางการเกษตรอย่างไรนั้น อันดับที่ 1 เห็นว่าช่วยสนับสนุนและบริโภคสินค้าทางการเกษตร ร้อยละ 61.5 รองลงมาได้แก่สืบทอดอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 21.9 และบอกว่าจะยกย่อง เชิดชู ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรร้อยละ 16.6
จากผลการสำรวจพอชี้ได้ว่า เกษตรกรรมจะยังคงเป็นอาชีพหลักในอนาคต เป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรและสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อีกหรือไม่ หรือเมื่อคนไทยไม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ต่อไป ประเทศไทยอาจจะต้องนำเข้าสินค้าเกษตรมากที่สุดหากเรายังมิได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
 
30 มกราคม 2554 , 17:00 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่