เชียงใหม่ประกวดออกแบบหอนาฬิการู้รักสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชิงโล่เกียรติยศองคมนตรีพร้อมเงินรางวัลรวม 16,000 บาท

  
    คณะกรรมการ 5 องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันสร้างหอนาฬิกา รู้รักสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมโดยจัดประกวดออกแบบ ชิงโล่เกียรติยศองคมนตรีพร้อมเงินรางวัลรวม 16,000 บาท
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ ศูนย์อำนวยการศิษย์เก่าหอการค้าไทยภาคเหนือ ชมรมนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และไลออนส์สากลภาค 310 A1 กำหนดจัดสร้างหอนาฬิกา รู้รักสามัคคี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 6 เมตร ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก่อสร้าง โดยเปิดให้มีการประกวดการออกแบบหอนาฬิกาดังกล่าวขึ้น
สำหรับแนวคิดในการออกแบบประกอบด้วย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติ แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมล้านนาหรือล้านนาประยุกต์ มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มีการแสดงพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจ และมีตราสัญลักษณ์ของ 5 องค์กรที่ร่วมก่อสร้าง แบบที่ชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศจากองคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับโล่เกียรติยศประธานชมรมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ ดร.ราษี อานนทวิลาศ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งแบบเข้าประกวดได้ที่ ผู้อำนวยการส่วนงานออกแบบและก่อสร้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554
อนึ่ง สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 200,000 – 400,000 บาท ตามแต่แบบที่เลือก ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างได้ที่ เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยผู้บริจาคตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปจะได้เข้ารับเข็มที่ระลึก รู้รักสามัคคี ในพิธีเปิดหอนาฬิกา รู้รักสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ในเดือนเมษายน 2554 นี้
 
30 มกราคม 2554 , 17:17 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่