เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจะร่วมกันพัฒนางานด้านการขยายและเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้สืบเนื่องจากการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานสุขภาพ การวินิจฉัยโรค การศึกษาทางความสมบูรณ์พันธุ์ การขยายพันธุ์ และการจัดการเกี่ยวกับพันธุกรรมในสัตว์ป่าสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ บุคลากร และอื่นๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสององค์กร และการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้คงอยู่ ประกอบด้วยความร่วมมือ 4 ด้านคือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต ด้านความร่วมมือในการศึกษาวิจัยสุขภาพ โรค การขยายพันธุ์ และการจัดการทางพันธุกรรมในสัตว์ป่า รวมถึงการจัดทำธนาคารอสุจิและธนาคารพันธุกรรมของสัตว์ป่าสายพันธุ์ต่างๆ และด้านความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ
ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในด้านการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก เป็นที่ศึกษาหาความรู้แก่เยาวชนรุ่นหลัง โดยเฉพาะการเพาะพันธุ์เสือโคร่งขาว และสิงโตขาวซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่หลงเหลืออยู่น้อยมากในปัจจุบัน ในขณะที่คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงไม่ได้มุ่งให้ก่อเกิดประโยชน์ทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่จะมุ่งเน้นในด้านการขยายเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายากด้วย ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทรศัพท์ 0-5399-9000 ต่อ1064
 
2 กุมภาพันธ์ 2554 , 00:36 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่