ก.พ.ค. สัญจรพบข้าราชการส่วนภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงาน ก.พ. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการพิทักษ์ระบบคุณธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. กำหนดจะจัดอบรมให้ความรู้แก่หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตามแนวทางและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่
สำหรับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ทำหน้าที่ดูแลและพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ให้เป็นไปตามหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาคในโอกาสความมั่นคงในการดำรงสถานภาพ และความเป็นกลางทางการเมือง มีภารกิจหลักในการเสนอแนะหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม ทำหน้าที่ในลักษณะองค์กรกึ่งตุลาการในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือน
 
3 กุมภาพันธ์ 2554 , 18:13 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่