จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคจัดตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน”

  
     จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน” โดยร่วมบริจาคโดยตรงผ่านธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกสาขาเพื่อเข้ากองทุนได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขาพหลโยธิน ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชีกองทุนครูของแผ่นดิน หมายเลขบัญชี 000-0-000-75556 , ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชีกองทุนครูของแผ่นดิน หมายเลขบัญชี 059-6-01303-5 , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพระราม 9 ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชีกองทุนครูของแผ่นดิน หมายเลขบัญชี 001-0-100-72235 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานางเลิ้ง ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนครูของแผ่นดิน หมายเลขบัญชี 000-2-48667-8
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทูลเกล้าถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงมีต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติมาโดยตลอดและได้เสนอขอพระราชทานชื่อ “กองทุนครูของแผ่นดิน” เพื่อเป็นชื่อของกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีความสามารถในการเป็นครูต้นแบบ เป็นครูที่สอนดีมีจิตวิญญาณเพื่อศิษย์ เพื่อเป็นทุนในการศึกษา อบรม และวิจัยเพื่อความเป็นเลิศของครูเพื่อสนับสนุนและพัฒนาครูในพื้นที่ชายแดน พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ทุรกันดาร
 
3 กุมภาพันธ์ 2554 , 18:13 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่