ประชุมสมัชชาองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

  
     คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) จัดประชุมสมัชชาองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วจัดประชุมสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอเพื่อนำไปสู่การคืนอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา หรือสมาชิกสภา ข้าราชการประจำ ตัวแทนภาคประชาชน และตัวแทนเยาวชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ในงานมีการปาฐกถา “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างไร” โดย นายสมพร ใช้บางยาง กรรมการสมัชชาปฏิรูป ประธานคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป ในประเด็นการจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างท้องถิ่น-ภูมิภาค-ส่วนกลาง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน และการจัดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับท้องถิ่น, การเงินการคลังท้องถิ่นและการงบประมาณ
สำหรับคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) จัดตั้งขึ้นภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูป พ.ศ.2553 โดยมีเป้าหมาย “สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นองค์กรสำคัญที่มีบทบาทเป็นกลไกสนับสนุนภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนให้มีการคืนอำนาจให้ประชาชนอย่างแท้จริง
 
3 กุมภาพันธ์ 2554 , 18:14 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่