จัดเวทีสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     สมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป จัดเวทีระดมความคิดเห็นเรื่องการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป ร่วมกับ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ มีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมประชุมกว่า 250 คน ระหว่าง 3-4 กุมภาพันธ์ 2554
กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การอภิปราย และการพิจารณาประเด็นหลัก 3 ประการ จากการแบ่งกลุ่มพิจารณาย่อยกลุ่มละประเด็น คือ ประเด็นการจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างท้องถิ่น ภูมิภาค ส่วนกลาง ในเชิงโครงสร้าง ประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนและการจัดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับท้องถิ่น และประเด็นการเงินการคลังท้องถิ่นและงบประมาณ โดยหลังการพิจารณาได้ร่วมกันร่างข้อเสนอปฏิรูปโครงสร้าง ระบบ และกลไกสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การตรากฎหมายใหม่ ให้องค์กรด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระและมีอำนาจหน้าที่มากขึ้น ส่วนที่ 2 ข้อเสนอต่อรัฐบาลและพรรคการเมือง ต้องให้ความสำคัญกับท้องถิ่นโดยการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอำนาจหน้าที่ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน สนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีเวทีเรียนรู้และแสดงออกทางความคิด พัฒนาวิธีคิด วิธีการทำงาน มีการวิเคราะห์ตนเองและข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีสวัสดิการแก่ชุมชนอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ ผลสมัชชาครั้งนี้จะได้นำไปรวมกับผลจากพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อประมวลเป็นร่วมข้อเสนอโดยรวมต่อไป
 
4 กุมภาพันธ์ 2554 , 13:52 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่