นโยบายของนางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 คนใหม่

  
     นโยบายของนางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 คนใหม่ เน้นการทำงานเชิงรุกด้านประชาสัมพันธ์ ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ โดยไม่ละเลยวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม
นางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 คนใหม่ กล่าวภายหลังรับมอบตำแหน่งถึงนโยบายการทำงานว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชน โดยได้มองปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน สำหรับภายนอกองค์กรนั้น จะดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ให้คงเอกลักษณ์ ประสานการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก ส่วนภายในองค์กรนั้น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีคำขวัญว่า สื่อสารกว้างไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับประชาชน ฟังเสียงประชาชน เน้นการมีส่วนร่วม สร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งภาคประชาชนและสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง ร่วมคิด ร่วมผลิตรายการ สนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน โดยจะใช้การสื่อสารสมัยใหม่ หรือ New Media เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ อีกทั้งบูรณาการทำงานกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม เน้นสร้างความปรองดองของคนในชาติ ลดความขัดแย้ง ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจรองรับการเปิดเสรีทางการค้า
นอกจากนี้จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการทำงาน จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย พัฒนาระบบฐานข้อมูล และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานในองค์กรที่ตั้งเป้าประสงค์ให้เป็นต้นแบบด้านการประชาสัมพันธ์
สำหรับนางจินตนา สิงห์สุรเมธ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในปัจจุบัน
 
6 กุมภาพันธ์ 2554 , 14:39 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่