เปิดตัวตู้บริการข้อมูล ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร

  
     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดตัวตู้บริการข้อมูล ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร 32 ตู้ทั่วประเทศ
นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านตู้บริการข้อมูล Kiosk ระบบหน้าจอสัมผัส และระบบสนทนากับผู้เชี่ยวชาญผ่าน Web Camera เพื่อให้เกษตรกรไทยได้ใช้ประโยชน์ อีกทั้งสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 8 ระบบ เช่น นโยบายรัฐบาล ทิศทางการตลาด การวิเคราะห์การลงทุน และราคาผลิตผล เพื่อการวางแผนการลงทุนที่คุ้มค่า โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อตอบสนองเกษตรกรเครือข่ายที่มีกว่า 6 ล้านครอบครัวหรือกว่า 30 ล้านคนในขณะนี้ ปีนี้จะจัดวางตู้บริการข้อมูล 32 ตู้ทั่วประเทศไทย เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป และจะดำเนินการให้ครบ 76 จังหวัดในปีหน้า
สำหรับระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงสื่อสารผ่านตู้บริการข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดือนล้อมตะวันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร และยังสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการดำเนินยุทธศาสตร์ด้านเกษตรของรัฐบาลได้อีกทางหนึ่ง
 
6 กุมภาพันธ์ 2554 , 19:22 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่