กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือภัยแล้งให้เกษตรกร ทั้งในพื้นที่ชลประทานและนอกเขตพื้นที่

  
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือภัยแล้งให้เกษตรกร ทั้งในพื้นที่ชลประทานและนอกเขตพื้นที่ เป็นห่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด
นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการวางแผนรับสถานการณ์ภัยแล้ง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า พื้นที่ในเขตชลประทาน ได้มีการวางแผนการใช้น้ำและการปลูกพืช โดยจะเน้นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรก การรักษาระบบนิเวศน์ในแม่น้ำลำคลอง การปล่อยน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม ให้ความสำคัญกับพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นลำดับแรก เพื่อให้พื้นที่ทำนาปรังและปลูกพืชฤดูแล้งและการปลูกพืชเสริม ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน จะสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำให้เกษตรกร เน้นพื้นที่แล้งซ้ำซาก โดยพื้นที่น่าเป็นห่วงคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพื้นที่ชลประทานเพียงร้อยละ 10 ของพื้นที่และภาคเหนือบริเวณพื้นที่เชิงเขา
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวในตอนท้ายว่า อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าปีนี้จะมีฤดูแล้งยาวนานหรือไม่ ซึ่งโดยปกติ เดือนมีนาคมและเดือนเมษายนจะมีฝนตกลงมา ซึ่งจะต้องวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งในช่วงดังกล่าว
 
6 กุมภาพันธ์ 2554 , 19:23 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่