ปปช.ทำความเข้าใจผู้บริหารราชการพื้นที่ภาคเหนือเพื่อสร้างบรรทัดฐานร่วมกันเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง

  
     ประธานอนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านสังคมระบุ ปัจจุบันการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงถูกครอบงำด้วยอำนาจฝ่ายการเมือง ล่าสุด ปปช.ออกทำความเข้าใจผู้บริหารราชการพื้นที่ภาคเหนือเพื่อสร้างบรรทัดฐานร่วมกัน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ปปช.จัดสัมมนา แนวคิดในการสร้างความโปร่งใสในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในข้อเสนอของคณะกรรมการ ปปช.ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ระดมความคิดเห็น กลไกวิธีการทำงาน สร้างจิตสำนึกร่วมกันในการรักษาผลประโยชน์ของราชการ นางสาวสมลักษณ์ จัดกระบวนพล ประธานอนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านสังคม กล่าวว่า การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงถูกครอบงำแทรกแซงโดยอำนาจฝ่ายการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขาดความโปร่งใส ไม่เป็นธรรม หากผู้ที่ได้รับแต่งตั้งไม่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ ก็จะส่งผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อระบบราชการ และประเทศชาติ ผู้บริหารราชการมีหน้าที่กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ เป็นผู้กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ และผลักดันองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน หากข้าราชการหมดขวัญและกำลังใจ ก็จะทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ หากไม่วางมาตรการป้องกัน ในอนาคตจะแก้ไขยากยิ่งขึ้นจนฝังรากลึกในสังคม
สำหรับการสัมมนาดังกล่าวเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือ กพ.พิจารณา ขณะเดียวกันจะเป็นข้อมูลในการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยจัดสัมมนาภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นและภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
8 กุมภาพันธ์ 2554 , 16:45 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่