ประชุมสัมมนาเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ที่เชียงใหม่

  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7 นำเสนอผลงานวิชาการที่มีมาตรฐาน นำไปสู่การเผยแพร่เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ วงศ์แปง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยความร่วมมือจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงได้จัดการประชุมสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ขึ้น ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดกลไกกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการที่มีมาตรฐาน และนำไปสู่การเผยแพร่ต่อสาธารณชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
การสัมมนามีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา กับมิติการพัฒนาประเทศ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พร้อมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และนิทรรศการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และผู้นำเสนอผลงาน กว่า 300 คน ทั้งนี้ จะได้จัดพิธีมอบธงเครือข่ายให้แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาครั้งต่อไปด้วย
 
9 กุมภาพันธ์ 2554 , 22:14 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่