มมร.วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งการก่อตั้ง

  
    มมร.วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งการก่อตั้ง 13-15 กุมภาพันธ์ 2554 ภายใต้ชื่อ 2 ทศวรรษแห่งคุณภาพและคุณธรรม
พระมหาปุณน์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) วิทยาเขตล้านนา เจริญพรว่า เนื่องในโอกาสครบรอง 20 ปีแห่งการก่อตั้ง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ มมร. วิทยาเขตล้านนา จึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2554 ภายใต้ชื่องาน 2 ทศวรรษแห่งคุณภาพและคุณธรรม โดยกิจกรรมสำคัญของงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร จนถึงวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเสวนาวิชาการหัวข้อ ทิศทางการศึกษาของ มมร.ในทศวรรษหน้า รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค การตอบปัญหาธรรมะ การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และการรวมตัวของเครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) วิทยาเขตล้านนา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2534 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ถนนพระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันมีการเรียนการสอน 4 คณะ 11 สาขาวิชา โดยระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปีจะเป็นการเรียนภาคทฤษฎี 4 ปี และภาคปฏิบัติรูปแบบการออกช่วยเหลือชุมชนและสังคม 1 ปี ตามปณิธาน คุณภาพและคุณธรรม ส่วนระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ทำการเรียนการสอน 5 สาขาวิชา ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งพระสงฆ์และฆราวาสกว่า 1,600 รูป/คน คณะที่สำคัญและเป็นคณะแรกที่เปิดการเรียนการสอนคือ คณะศาสนาและปรัชญา ส่วนคณะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดขณะนี้คือ คณะรัฐศาสตร์การปกครอง โดยผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
 
9 กุมภาพันธ์ 2554 , 22:15 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่