สมาคมครูโรงเรียนเอกขนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2554

  
    สมาคมครูโรงเรียนเอกขนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
นางวิสสุดา กระแสชัย ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ปี 2554 กลุ่มภาคเหนือ ระหว่าง 10-12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชื่องานว่า มหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อรำลึกถึงความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษาเอกชน ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ และประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2461 และได้กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เป็นวันการศึกษาเอกชนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชน ตลอดจนผลการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเอกชนมากขึ้น
กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วยพิธีเปิดงานพร้อมกับภาคอื่นทั่วประเทศ ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โดยมีนายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา การแสดงนวัตกรรมการเรียนรู้ การสัมมนาวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประกวดและการแข่งขันด้านวิชาการและการศึกษา การเดินขบวนพาเหรดแฟนซี การแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงบนเวที
 
9 กุมภาพันธ์ 2554 , 22:19 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่