การประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

  
     สภาเทศบาลนครเชียงใหม่จัดการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 มีการพิจารณากำหนดสมัยประชุมปี 2554 และสมัยประชุมแรกของปี 2555 พร้อมให้ความเห็นชอบญัตติ 2 เรื่อง
บ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ มีนายเกษม ปารมีศิลป์ขจร ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2554 สมัยที่ 2 ระหว่าง 1-30 มิถุนายน 2554 สมัยที่ 3 ระหว่าง 1-30 สิงหาคม 2554 และสมัยที่ 3 ระหว่าง 1-30 พฤศจิกายน 2554 ส่วนกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 ได้กำหนดสมัยแรกไว้ ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2555
หลังจากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบญัตติการก่อหนี้ผู้พันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ เป็นเงิน 2,424,000 บาท แบ่งเป็น 3 ปีงบประมาณระหว่างปี 2555 – 2557 ปีละ 808,000 บาท เพื่อจัดซื้อที่ดินก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำและส่วนประกอบ บริเวณถนนแก้วนวรัฐ ซอย 6 ก เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสัญจร และลดความแออัดของการจราจรแก่ประชาชน ตามการร้องเรียนตั้งแต่ปี 2542 และได้รับคำแนะนำด้านงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ และวาระสุดท้ายเป็นการให้ความเห็นชอบญัตติโครงการขอถอนสภาพที่สาธารณะ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อนำไปจัดหาประโยชน์โดยการเช่า ตามมาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
 
10 กุมภาพันธ์ 2554 , 23:13 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่