ผู้บัญชาการทหารบกเปิดโครงการป้องภัยไฟป่าด้วยพระบารมี

  
     ผู้บัญชาการทหารบกเปิดโครงการป้องภัยไฟป่าด้วยพระบารมี 9 จังหวัดภาคเหนือร่วมรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องภัยไฟป่าด้วยพระบารมี 9 จังหวัดภาคเหนือร่วมใจ รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ งานดังกล่าวจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สถานการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบที่เกิดขึ้น สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เข้ามาแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ และรอบดอยสุเทพ ร่วมกันหาทางออก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่ทำร้ายธรรมชาติภายใต้ความพอเพียง ซึ่งโครงการดังกล่าวกองทัพบกดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยบูรณาการทุกหน่วยงาน ประสานความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ลดการเผาป่า อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภาพรวมและที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เอง
กิจกรรมในงานป้องภัยไฟป่าด้วยพระบารมี มีการแสดงพลังเจตนารมณ์และปฏิญาณตนของมวลชน จะเป็นประชาชนที่ดีและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การแสดงนิทรรศการจากส่วนราชการ สถานศึกษาและภาคเอกชน การแสดงสาธิตในชุด ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน การแสดงดนตรีรณรงค์อนุรักษ์ป่า โดยผู้บัญชาการทหารบกได้ลงนามในต้นไม้แห่งความจงรักภักดี เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
 
11 กุมภาพันธ์ 2554 , 21:03 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่