แม่โจ้โพลล์สำรวจพบเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ร้อยละ 63 ไม่เห็นด้วยกับโครงการไข่ไก่ชั่งกิโลขาย

  
     แม่โจ้โพลล์สำรวจพบเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ร้อยละ 63 ไม่เห็นด้วยกับโครงการไข่ไก่ชั่งกิโลขาย โดยร้อยละ 47 บอกว่าเกิดความยุ่งยากในการจำหน่าย
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร โดยแม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศกับจำนวน 215 ราย โครงการไข่ไก่ชั่งกิโลกรัมขาย เกษตรกรผู้เลี้ยง ร้อยละ 63 ไม่เห็นด้วย เพราะเกิดความยุ่งยากและความไม่สะดวกในการจำหน่าย มีเพียงร้อยละ 37 ที่เห็นด้วยเพราะเชื่อว่าอาจจะทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น
จากการสอบถามว่า นโยบายการขายไข่ชั่งกิโลกรัมนี้ จะเกิดผลดีต่อเกษตรกรผู้ผลิต อย่างไร ร้อยละ 21 บอกว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น รองลงมา ร้อยละ 19 บอกว่า ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการจำหน่าย และ ร้อยละ 18 บอกว่า สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการคัดเกรดไข่ไก่ได้
อย่างไรก็ตามผู้ตอบร้อยละ 47 บอกว่า อาจทำให้เกิดความยุ่งยากในการจำหน่าย เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการชั่งของไข่ รองลงมา ร้อยละ 24 บอกว่า อาจทำให้กำไรในการจำหน่ายไข่ไก่ลดลง และร้อยละ 22 บอกว่า อาจทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก โดยร้อยละ 63 บอกว่า เกิดความยุ่งยากและความไม่สะดวกในการจำหน่าย ร้อยละ 54 บอกว่า ปัญหาใหญ่คือปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนื่องจากค่าอาหารและยาวัคซีนต่างๆนั้นมีราคาสูงขึ้นมาโดยตลอด
เมื่อสอบถามความเห็นว่าในปัจจุบันการเลี้ยงไก่ไข่ของเกษตรกรประสบปัญหาด้านใดนั้น ร้อยละ 54 ประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เช่น ค่าอาหารและยาวัคซีนต่างๆ รองลงมา ร้อยละ 17 ประสบปัญหาจากสิ่งแวดล้อม และสภาพอากาศที่ส่งผลต่อการออกไข่ ร้อยละ 13ประสบปัญหาจากการจำหน่ายแล้วได้ราคาต่ำกว่าต้นทุน ร้อยละ 13 ประสบปัญหาจากโรคระบาด ร้อยละ 12 ประสบปัญหาด้านการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และร้อยละ 6 มีปัญหาจากการคัดเกรดไข่ไก่เพื่อจำหน่าย
 
12 กุมภาพันธ์ 2554 , 16:34 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่