แม่โจ้โพลล์สำรวจพบ เกษตรกร ร้อยละ 78 จะไปใช้สิทธ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรของหมู่บ้าน

  
     แม่โจ้โพลล์สำรวจพบ เกษตรกร ร้อยละ 78 จะไปใช้สิทธ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรของหมู่บ้าน ส่วนร้อยละ 75 เชื่อมั่น สภาเกษตรกรจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น
การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรครั้งแรกใน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 นับเป็นมิติใหม่ของวงการเกษตรไทยอีกขั้นหนึ่ง ที่ให้มีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกเข้าสู่การทำงานในสภาเกษตรกรแห่งชาติ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร โดยแม่โจ้โพลล์ ได้สำรวจความคิดเห็นของ เกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 984 ราย ต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “สภาเกษตรกร.....ที่พึ่งใหม่ของเกษตรกรไทยจริงหรือ” สรุปผลดังนี้คือ
เกษตรกรร้อยละ 65 ทราบข่าวสารการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน และร้อยละ 35 ไม่ทราบข่าว โดยร้อยละ 78 จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ เพื่อเลือกผู้แทนเกษตรกรไปทำหน้าที่เป็นสมาชิกของสภาเกษตรกร ส่วนอีกร้อยละ 22 ตอบว่าจะไม่ไป เพราะยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผู้ตอบร้อยละ 46 เห็นว่าสภาผู้แทนเกษตรกรเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 44 เห็นว่าเป็นการช่วยเพิ่มอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตร ร้อยละ 42 เชื่อว่าจะทำให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเกษตรกรด้วยกัน การให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจากผู้แทนเกษตรกร และอื่นๆ
ผู้ตอบร้อยละ 62 ต้องการให้สภาเกษตรกรช่วยในเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตรกร ไม่ไห้ตกต่ำ เช่น มีการรับประกันราคาสินค้าทางการเกษตรและป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 13 ต้องการให้มีการจัดสรรและแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน และการพัฒนาแหล่งน้ำชลประทานเพื่อการเกษตร และอื่นๆ เช่น การให้ความรู้และเทคนิคด้านการผลิตเพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและปัญหาราคาปัจจัยทางการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น
ผู้ตอบร้อยละ 75 เชื่อมั่นว่าผู้แทนเกษตรกรจะช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะได้มีตัวแทนเกษตรกรที่ทราบปัญหาอย่างแท้จริงเข้าไปร่วมในการทำงานของสภาเกษตรกร มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในขณะที่อีกร้อยละ 22ไม่เชื่อมั่น สาเหตุเพราะยังไม่ทราบถึงบทบาทการทำหน้าที่ของผู้แทนเกษตรกรโดยต้องรอให้ทำงานไปสักระยะก่อน ส่วนข้อเสนอแนะต่อการจัดตั้งสภาเกษตรกรนั้น เกษตรกรบอกว่าให้ผู้ที่จะมาเป็นผู้แทนนั้นมีความเสียสละ ตั้งใจในการทำงานและต้องเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาทางการเกษตรกรอย่างแท้จริง
 
12 กุมภาพันธ์ 2554 , 16:35 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่