ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาสที่ 1/ 54 พบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้น

  
     ศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ สำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 54 พบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้น
ศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการดูแลของ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย และ ผศ.ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น ทำการสำรวจดัชนีนี้กับหมวดธุรกิจที่สำคัญ และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ 6 หมวดธุรกิจ ได้แก่หมวดการผลิตผ้าทอและเครื่องนุ่งห่มจากผ้าทอ หมวดการผลิตหัตถกรรมจากไม้ หมวดการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป หมวดการบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ หมวดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดการบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ในการจัดทำดัชนีได้แก่การคาดการณ์ในด้าน กำไร ยอดขาย ต้นทุนธุรกิจ การจ้างงาน การลงทุน เป็นการรวบรวมความคิดเห็นและการคาดการณ์ของผู้ประกอบการโดยการสุ่มตัวอย่างจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และมีประสบการณ์ในธุรกิจ
ผลการสำรวจสำหรับไตรมาสที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2554 พบว่า ผู้ประกอบการยังมีความเชื่อมั่นว่าภาวะธุรกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ไตรมาสที่ 1/2554 ยังคงอยู่ในระดับดี เนื่องจากคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ผ่านมา เพราะยังอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และปีนี้ภาคเหนือยังคงมีอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่องยาวนาน จึงคาดว่ายังมีนักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงไตรมาสแรกของปี แต่ดัชนีมีการตัวปรับในทิศทางที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และความเชื่อเรื่องของการเพิ่มขึ้นของต้นทุนธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบ พลังงาน และราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและยังคงอยู่ในระดับราคาที่สูง ปัญหาด้านอุทกภัยที่ผ่านมาทำให้ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลอดน้อย ประกอบกับภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ทำให้ราคาต้นทุนสินค้าทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น
สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นแยกตามหมวดธุรกิจ พบว่าหมวดธุรกิจที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นของไตรมาสที่ 1/2554 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2553 แต่ยังคงอยู่ในระดับเติบโต คือ หมวดธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป รองลงมาคือหมวดซ่อมบำรุงรถยนต์ และหมวดธุรกิจบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว สำหรับหมวดการผลิตผ้าทอและเครื่องนุ่งห่มจากผ้าทอ และหมวดการผลิตหัตถกรรมจากไม้ ค่าดัชนีมีการปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่ 4/2553 เช่นกัน ทั้งยังมีค่าดัชนีที่หดตัวเนื่องจากผู้ประกอบการบางรายยังกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง และไม่มีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวกลับมาดีเหมือนที่ผ่านมา ประกอบกับอำนาจซื้อของประชาชนก็ลดลงด้วย
 
14 กุมภาพันธ์ 2554 , 00:14 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่