มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทูลเกล้าถวายฯ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทูลเกล้าถวายฯ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเผยรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าดีเด่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติเห็นชอบทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเห็นชอบอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 10 คน ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 คน และอนุมัติผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น 6 คน ดังนี้
ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 10 คนได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. โคเอน ยามาอูชิ (Prof.Dr. Koh-en YAMAUCHI) อายุ 63 ปี ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ยู ซิง หยาง (Professor Dr. Yau-Shiang Yang) อายุ 63 ปี ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ไม้ผล) นายกษิต พิสิษฐ์กุล อายุ 57 ปี ชื่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นายจาฤก กัลย์จาฤก อายุ 57 ปี ชื่อปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นายวิทิต ภูธนทรัพย์ อายุ 57 ปี ชื่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หม่อมราชวงศ์ เจริญสุข สุขสวัสดิ์ อายุ 72 ปี ชื่อปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. แกรแฮม เอช แมคโดเวลล์ (Prof. Dr. Graham H. McDowell) อายุ 66 ปี ชื่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นายสาธิต รังคสิริ อายุ 51 ปี ชื่อปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นายองอาจ กิตติคุณชัย อายุ 54 ปี ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร นายไซมอน แยน เดอ ฮูป (Mr. Simon Ja de Hoop) อายุ 51 ปี ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชสวน)
ผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 คน ได้แก่ นายจำนง บุญเลิศ อายุ 65 ปี ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง และ นายวรรณจิตร ชุ่มจิต อายุ 74 ปี ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตร
ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น 6 คน ได้แก่ นายนิโรจน์ รัตนอุดม ศิษย์เก่ารุ่น 16 นายปราโมทย์ ศุขวัฒนา ศิษย์เก่า รุ่นที่ 21 รองศาสตาจารย์อาคม กาญจนประโชติ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 33 นางศิริกุล ทิวาวรชัย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 50 นางสุพัตรา บุตรพลวง ศิษย์เก่า รุ่นที่ 54 นายสุรชัย ศิริจรรยา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 49
โดยทั้งหมดจะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และรับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 33 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 
14 กุมภาพันธ์ 2554 , 00:17 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่