เทศบาลนครเชียงใหม่เผยผลการสำรวจนักท่องเที่ยวต่อการจัดงานปี๋ใหม่เมืองพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก

  
    นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก ต่อการจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ โดยกว่าร้อยละ 85 เห็นด้วยกับมาตรการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเห็นควรเพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืนให้หนักขึ้น
จากการประชุมเตรียมการจัดงานป๋าเวณณปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2554 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ประชุมได้รับทราบกำหนดการจัดงาน ระหว่าง 12-15 เมษายน 2554 รวมทั้งกิจกรรมการจัดงานที่มีอย่างหลากหลายทั้งก่อนและหลังวันสำคัญ ได้แก่การทำบุญตักบาตร บวงสรวง ขบวนอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญออกแห่ ขบวนแห่ไม้ค้ำสลี รวมทั้งขบวนแห่เครื่องสักการะรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
ในขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้นำเสนอปัญหาอุปสรรค และผลการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ซึ่งกองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการในปี 2553 ที่ผ่านมา โดยการสอบถามนักท่องเที่ยวชาวเชียงใหม่ที่อยู่นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 41.8 ในเขตเทศบาล ร้อยละ 34.8 และนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดร้อยละ 23.4 อายุเฉลี่ย 31 ปี พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการจัดงานเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่อยู่ในระดับมาก ในขณะที่ร้อยละ 71.6 รับทราบมาตรการทางกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และร้อยละ 85.2 เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว โดยควรเพิ่มมาตรการรณรงค์ให้มากขึ้น ควบคุมร้านจำหน่ายอย่างเข้มงวด บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และเพิ่มบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนให้หนักขึ้น
สำหรับกิจกรรมที่ควรปรับปรุงด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามลำดับคือ ที่จอดรถ จำนวนห้องน้ำ การห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ทำให้งานไม่สนุก น้ำในคูเมืองไม่สะอาด ไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณงาน และการเฝ้าระวังปัญหาการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุ ส่วนด้านการอำนวยความสะดวกนั้นเห็นว่าควรปรับปรุงได้แก่ การประชาสัมพันธ์การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว ความล่าช้าในการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับการร้องเรียน และเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยให้ความสนใจในการแก้ปัญหา
ทางด้านแหล่งรับทราบข้อมูลงานเทศกาลสงกรานต์นั้น นักท่องเที่ยวได้รับมากที่สุดจากป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เจ้าหน้าที่ โปสเตอร์ เว็บไซต์เทศบาล แผ่นพับ วารสารของเทศบาล บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน การแถลงข่าวของเทศบาล และจากเพื่อนหรือคนรู้จัก ส่วนปัญหาที่พบตามลำดับคือ การจราจรติดขัด การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณบาน ที่จอดรถไม่เพียงพอ การเล่นน้ำไม่สุภาพ น้ำในคูเมืองสกปรกและมีน้อย สินค้าบริเวณงานขายราคาแพง การเล่นน้ำรุนแรงทำให้บาดเจ็บหรือทะเลาะวิวาท การแต่งกายของนักท่องเที่ยวไม่สุภาพ การประชาสัมพันธ์น้อย การขายของกีดขวางการตักน้ำในคูเมือง และนักท่องเที่ยวมากจนขาดความสนุกสนาน
 
14 กุมภาพันธ์ 2554 , 00:22 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่