ปีนี้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนประกันรายได้ในพืชเศรษฐกิจหลักสามชนิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 13

  
     ปีนี้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนประกันรายได้ในพืชเศรษฐกิจหลักสามชนิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 กรมส่งเสริมการเกษตรวางมาตรการตรวจสอบ หากแจ้งเท็จอาจไม่ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2553/54 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด พื้นที่ภาคเหนือจำนวน 1400 คน เพื่อดำเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิดคือ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า ปี 2552/53 ที่ผ่านมามีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนกว่า 4 ล้าน 3 แสนราย พื้นที่ปลูกรวมกว่า 78 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างกว่า 36 ล้านบาท ขณะที่ปี 2553/54 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนกว่า 4 ล้าน 9 แสนราย พื้นที่ปลูกรวมกว่า 89 ล้านบาท ทั้งจำนวนเกษตรและพื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการตรวจสอบ โดยเบื้องต้นพบทั้งการปลูกเพิ่มขึ้นจริง เนื่องจากเห็นประโยชน์ของการประกันรายได้ การแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้องทั้งเจตนาและไม่เจตนา จึงต้องปรับปรุงวิธีการรับขึ้นทะเบียน และกำหนดแนวทางตรวจสอบข้อมูลให้เข้มงวดมากขึ้น ทั้งตรวจสอบหลักฐานการขึ้นทะเบียน การประชาคม และตรวจสอบพื้นที่จริง โดยจะมีมาตรการลงโทษผู้ที่เจตนาแจ้งข้อมูลไม่เป็นจริง อาจจะไม่ได้รับการออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้
สองปีที่ผ่านมา เกษตรกรเข้าโครงการประกันรายได้ ได้รับเงินไปแล้ว 70,000 ล้านบาท เงินจำนวนนี้ถึงมือเกษตรกรโดยตรง จึงขอความร่วมมือเกษตรกรแจ้งตามความเป็นจริง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งเจ้าหน้าที่และประสานการทำงานร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อร่วมทำประชาคมตรวจสอบ โดยจะดำเนินการตรวจสอบเป็นกลุ่มย่อยเพื่อความถูกต้องของข้อมูล
 
15 กุมภาพันธ์ 2554 , 17:29 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่