กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมจัดทำสมุดทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรเพื่อความสะดวกทันสมัยในการจัดทำข้อมูล

  
     กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมจัดทำสมุดทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรเพื่อความสะดวกทันสมัยในการจัดทำข้อมูล เพื่อการส่งเสริมเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด
นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังทดลองดำเนินการด้านข้อมูลเกษตรกรให้ทันสมัยด้วยการจัดทำสมุดทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรขนาดเท่าสมุดบัญชีธนาคาร บรรจุข้อมูล 2 ส่วน ส่วนแรกคือฐานข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร และส่วนที่สองเป็นข้อมูลที่เกษตรกรร่วมโครงการกับรัฐบาล หรือได้รับส่งเสริมจากรัฐบาล โดยเกษตรกรสามารถนำสมุดดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อตรวจสอบ จะมีแถบรหัสแม่เหล็กเหมือนธนาคาร ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผนการผลิต วางแผนการส่งเสริมเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด ขณะนี้เริ่มดำเนินการ 7 จังหวัดนำร่องคือจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช นครราชสีมา จันทบุรี นครปฐม และปทุมธานี
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดทำวีดีทัศน์เพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการดังกล่าวนั้นเริ่มดำเนินการในพื้นที่ 7 จังหวัดที่กล่าวข้างต้นแล้ว โดยเลือก จังหวัดละสองอำเภอ อำเภอละสองตำบล ตำบลละสองหมู่บ้าน เพื่อหาข้อสรุปข้อดีข้อเสีย ก่อนที่จะนำไปขยายผลใช้ในทุกพื้นที่ในปีหน้า
 
15 กุมภาพันธ์ 2554 , 17:30 น. , อ่าน 1251  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่