รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารในสังกัด

  
     รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารในสังกัด พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่
นายกมล เกษมสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดและผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมวินเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ธีระ วิสิทธิพานิชย์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมชี้แจงในบันทึกข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามไว้ในการร่วมพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตบุคลากรด้านเกษตรเพื่อรองรับตลาดแรงงานในสังคม โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแนวคิดพัฒนาระบบปลูกข้าวเพื่อรองรับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โดยพัฒนาแบบใช้น้ำน้อย และอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้
นอกจากนี้ที่ประชุมยังหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจได้แก่ โครงการส่งเสริมการเกษตรปี 2554 การประกวดคัดเลือกบุคคลและองค์กรหรือสถาบันที่มีผลงานดีเด่น เป็นต้น
 
16 กุมภาพันธ์ 2554 , 16:59 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่