พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 19 กุมภาพันธ์ นี้

  
     พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 19 กุมภาพันธ์ นี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2552-2553 ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์กีฬากาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้ง 3 แห่งคือ เชียงใหม่ แพร่และชุมพร ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาจำนวนทั้งสิ้น 3,374 คน พระสงฆ์ 66 รูป
ในการนี้สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้กราบทูลถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีนี้มีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน 12 คน คือ ศ.ดร.เยา เชียง หยาง ,นายจาฤก กัลย์จาฤก,หม่อมราชวงศ์เจริญสุข สุขสวัสดิ์,ศ.ดร.โคเอน ยามาอูชิ,ศ.ดร.แกรแฮม เอช แมคโดเวลล์,นายกษิต พิสิษฐ์กุล,นายสาธิต รังคสิริ,นายองอาจ กิตติคุณชัย ,นายไซมอน แยน เดอ ฮูป,นายวิทิต ภูธนทรัพย์,นายจำนงค์ บุญเลิศและนายวรรณจิตร ชุ่มจิตร
 
16 กุมภาพันธ์ 2554 , 18:05 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่