มหาวิทยาลัยพายัพจัดงานเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 37 ปี ก้าวสู่ปีที่ 38

  
    มหาวิทยาลัยพายัพจัดงานเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 37 ปี ก้าวสู่ปีที่ 38 โดยการจัดงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่เน้นวิชาการและบริการชุมชน
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานเปิดงานเนื่องในโอกาสสถาปนาครบ 37 ปี ก้าวสู่ปีที่ 38 มหาวิทยาลัยพายัพ หลังจากเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การอบรมสั่งสอน และให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งสร้างชนชั้นผู้นำให้กับประเทศ สร้างค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติอันดีงาม เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้พร้อมซึ่งวุฒิภาวะ ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย และส่งเสริมวิชาการ ให้บริการสังคม รวมทั้งทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และในปี พ.ศ. 2554 นี้ นับเป็นปีที่ 37 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 38 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดงานสถาปนาขึ้นในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีการจัดงานในแบบเรียบง่ายแต่เน้นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและการบริการชุมชน ตามคำขวัญของทางมหาวิทยาลัย คือ “สัจจะ บริการ” โดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสาธารณชนผู้สนใจ เพื่อสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากผลงานวิจัย เป็นฐานสำหรับพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนสังคมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกิจกรรมสาธารณกุศล ร่วมกันบริจาคโลหิตในโครงการ กยศ. รวมใจทำดีเพื่อสังคม : บริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ และการจัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ณ โบสถ์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดย ดร.อำนวย ทะพิงค์แก นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้เทศนา และการมอบเกียรติบัตรรางวัลพระราชทานแก่ น.ส.ศรัญญา ไชยวารีย์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
 
16 กุมภาพันธ์ 2554 , 23:43 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่