ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่า การจัดพิธีทำบุญเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณสามกษัตริย์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ไม่มีนัยแอบแฝงใดๆ

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่า การจัดพิธีทำบุญเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณสามกษัตริย์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นความเห็นร่วมกันของหลายฝ่ายต้องการจัดเพื่อความเป็นสิริมงคล ไม่มีนัยแอบแฝงใดๆ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึง การจัดพิธีทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณสามกษัตริย์ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและอยู่เย็นเป็นสุข เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาแด่ผู้มีพระคุณต่อบ้านเมือง สร้างขวัญกำลังใจในการประกอบการงานเพื่อบ้านเมือง และรวมพลังความสามัคคีในหมู่คณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การจัดพิธีดังกล่าวเกิดขึ้นจากแนวความคิดของหลายฝ่าย จังหวัดเป็นเพียงส่วนหนึ่งและเป็นผู้ประสานการดำเนินการระหว่างแต่ละภาคส่วน ที่มีความต้องการจัดพิธีดังกล่าวขึ้นหลังจากการจัดครั้งสุดท้ายเมื่อคราวฉลองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ มีอายุครบ 700 ปี เมื่อปี พ.ศ.2539 ทำให้ว่างเว้นมาหลายปี ไม่ได้มีนัยแอบแฝงในทางอื่นใด
สำหรับพิธีทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณสามกษัตริย์ กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มีพิธีสำคัญประกอบด้วย พิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 แบบพื้นเมืองล้านนา การถวายเครื่องราชสักการะแบบล้านนา พิธีทอดผ้าบังสุกุล 10 ชุด อุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณของบูรพกษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ ซึ่งประกอบด้วย พญาร่วง (พ่อขุนรามคำแหง) พญาเม็งราย (พ่อขุนเม็งราย) และพญางำเมือง (พ่อขุนงำเมือง) ซึ่งทั้งสามพระองค์ได้ทรงสร้างนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ขึ้น และมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้
 
16 กุมภาพันธ์ 2554 , 23:44 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่