กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา สัมมนาเรื่อง วิกฤตโลกร้อน มลพิษหมอกควัน มหันตภัยใกล้ตัว ที่เชียงใหม่

  
     คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง วิกฤตโลกร้อน มลพิษหมอกควัน มหันตภัยใกล้ตัว ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง วิกฤตโลกร้อน มลพิษหมอกควัน มหันตภัยใกล้ตัว ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้นำชุมชน สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตระหนักถึงปัญหา เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตภาวะโลกร้อน ภัยแล้ง และปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมศักยภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการอภิปรายเรื่อง สภาพปัญหาวิกฤตโลกร้อน และมลพิษหมอกควัน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และการอภิปรายเรื่อง การแก้ไขปัญหาวิกฤตโลกร้อนและมลพิษหมอกควันเชิงบูรณาการ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยผู้ร่วมอภิปรายมีทั้งนักวิชาการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคประชาชน และตัวแทนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งสิ้น 300 คน
 
16 กุมภาพันธ์ 2554 , 23:46 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่