พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ พระผู้ทรงสร้างบ้านแปงเมืองเชียงใหม่

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ พระผู้ทรงสร้างบ้านแปงเมืองเชียงใหม่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและอยู่เย็นเป็นสุข เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาแด่ผู้มีพระคุณต่อบ้านเมือง สร้างขวัญกำลังใจในการประกอบการงานเพื่อบ้านเมือง และรวมพลังความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์อันประกอบด้วย พญามังรายมหาราช พญาร่วงหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพญางำเมือง หรือพ่อขุนงำเมืองธรรมิกราช ผู้ทรงสร้างนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ จนเป็นปึกแผ่น พร้อมด้วยภูมิปัญญา วัฒนธรรมล้านนา ทรงเกียรติภูมิของนครเชียงใหม่ ตราบจนทุกวันนี้ นับได้ 715 ปี แล้วโดยได้จัดขบวนฟ้อนพื้นเมืองแห่เครื่องราชสักการะแบบล้านนาเต็มรูปแบบ
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชา นุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่และชาวล้านนา ตราบจนเท่าทุกวันนี้
 
17 กุมภาพันธ์ 2554 , 15:35 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่