สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจล่วงหน้า

  
    สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจล่วงหน้า พร้อมวางแผนการกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรตามฤดูกาลปี 2554 รวมทั้งโครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
นางยลวิไล ประสมสุข ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจล่วงหน้า และจัดทำแผนการกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรตามฤดูกาลผลิต ปี 2554 ที่ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ ในการวางแผนบริหารจัดการไม้ผลปี 2554 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะทำงานจัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจรายภาค ซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ มีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธาน นอกจากนั้น ยังได้รับทราบข้อมูลการผลิตไม้ผลภาคเหนือปี 2553 และรายงานสถานการณ์การผลิตลิ้นจี่ในภาคเหนือ ปี 2554 รวมทั้งได้ร่วมกันพิจาณาข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจล่วงหน้า ลิ้นจี่ ปี 2554 จากสำนักงานเกษตร 8 จังหวัด พิจารณากำหนดแผนการปฏิบัติงานของคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ พิจารณามาตรการและแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลิ้นจี่และลำไย ตามแผนการกระจายผลผลิตสินค้าเกษตร ลิ้นจี่ ลำไย ปี 2554 และสุดท้าย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ปี 2554 ด้วย
 
17 กุมภาพันธ์ 2554 , 16:27 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่