เชียงใหม่ยืนยันความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมชี้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำสำรองมากกว่าปลายปีก่อน

  
    จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับปัญหาภัยแล้งอย่างทันท่วงที โดยให้แต่ละพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เชื่อว่าประชาชนจะไม่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งปีนี้ปริมาณน้ำสำรองที่กักเก็บไว้มากกว่าหลายปีที่ผ่านมา
นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเป็นวาระจังหวัดไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 พร้อมกับภัยหนาว หมอกควันและไฟป่า โดยส่วนของภัยแล้งและภัยหนาวเป็นหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ซึ่งก่อนจะเข้าสู่ฤดูแล้งนี้ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้แจ้งให้ทุกอำเภอสำรวจตรวจสอบภาชนะกักเก็บและแหล่งน้ำ ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน พร้อมให้แจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง โดยให้แต่ละอำเภอรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ และหากงบประมาณของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอ ก็สามารถรายงานขอประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติภัยแล้ง เพื่อขอใช้งบประมาณเพิ่มเติมได้
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า โดยภาพรวมแล้วจังหวัดเชียงใหม่ยังประสบปัญหาน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆ เนื่องจากมีพื้นที่ลุ่มน้ำมาก มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางหลายแห่งที่มีปริมาณน้ำสำรองมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งส่วนราชการและเอกชนจากนอกพื้นที่เข้าช่วยเหลือต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จะยังคงมีการเฝ้าระวังเต็มพื้นที่และต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีสิ่งใดรับประกันเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศแปรปรวน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์แล้งรุนแรงขึ้นได้
 
20 กุมภาพันธ์ 2554 , 00:08 น. , อ่าน 1263  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่