พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2552-2553

  
    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2552-2553
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2552-2553 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3,374 คน พระภิกษุ 69 รูป แม่ชี 1 คน บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 12 คน และผู้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น 6 คน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประทานพระโอวาทตอนหนึ่งว่า การยึดมั่นในความถูกต้อง การวิเคราะห์ข่าวสาร ข้อมูลที่ได้รับว่ามีความน่าเชื่อถือและถูกต้องหรือไม่ เป็นสิ่งที่จะต้องคิดถึงอยู่ตลอดเวลา การเสียสละประโยชน์ตนเพื่อส่วนรวมและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสกว่า นอกจากจะสร้างความสุขให้แก่ผู้รับแล้ว ยังส่งผลให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข หากบัณฑิตทั้งหลายในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นทรัพยากรอันมีค่าของชาติ จึงมีบทบาทสำคัญต่ออนาคตของประเทศเป็นอย่างมาก
สำหรับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 12 คน แบ่งเป็น ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 10 คนได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. โคเอน ยามาอูชิ (Prof.Dr. Koh-en YAMAUCHI) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ยู ซิง หยาง (Professor Dr. Yau-Shiang Yang) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ไม้ผล) นายกษิต พิสิษฐ์กุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นายจาฤก กัลย์จาฤก ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นายวิทิต ภูธนทรัพย์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หม่อมราชวงศ์ เจริญสุข สุขสวัสดิ์ ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. แกรแฮม เอช แมคโดเวลล์ (Prof. Dr. Graham H. McDowell) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นายสาธิต รังคสิริ ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นายองอาจ กิตติคุณชัย ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร และนายไซมอน แยน เดอ ฮูป (Mr. Simon Ja de Hoop) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชสวน)
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 คน ได้แก่ นายจำนง บุญเลิศ ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง และ นายวรรณจิตร ชุ่มจิต ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตร และผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น 6 คน ได้แก่ นายนิโรจน์ รัตนอุดม ศิษย์เก่ารุ่น 16 นายปราโมทย์ ศุขวัฒนา ศิษย์เก่า รุ่น 21 รองศาสตาจารย์อาคม กาญจนประโชติ ศิษย์เก่า รุ่น 33 นางศิริกุล ทิวาวรชัย ศิษย์เก่ารุ่น 50 นางสุพัตรา บุตรพลวง ศิษย์เก่า รุ่น 54 และนายสุรชัย ศิริจรรยา ศิษย์เก่ารุ่น 49
 
20 กุมภาพันธ์ 2554 , 00:14 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่