มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2554

  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2554 ระหว่าง 26-29 มีนาคม 2554 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาค เหนือ ประจำปี พ.ศ.2554 ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2554 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก ทั้งนี้สำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 จำนวนทั้งสิ้น 3,384 คน โดยในภาคเช้าประกอบด้วย นิเทศศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ส่วนภาคบ่ายประกอบด้วย ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ทางด้านการฝึกซ้อมสำหรับบัณฑิต รุ่นที่ 35 กำหนดวันที่ 22 มีนาคม 2554 บัณฑิตรายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ณ ห้องฝึกซ้อมที่กำหนด และงานฉลองบัณฑิต ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 23 มีนาคม 2554 บัณฑิตฝึกซ้อมกลุ่มรวม ขานชื่อ ณ ห้องฝึกซ้อมที่กำหนด วันที่ 24 มีนาคม 2554 บัณฑิตซ้อมใหญ่ ไม่สวมชุดครุย ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก วันที่ 25 มีนาคม 2554 บัณฑิตซ้อมใหญ่ สวมชุดครุย ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก วันที่ 26 มีนาคม 2554 บัณฑิตเข้าร่วมงานบัณฑิตานุสรณ์และถ่ายรูปหมู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และวันที่ 29 มีนาคม 2554 บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในส่วนของบัณฑิตที่มีปัญหาข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-5388-5433 และ 0-5388-5437 หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.academic.cmru.ac.th/congrat
 
21 กุมภาพันธ์ 2554 , 20:59 น. , อ่าน 1301  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่