สสจ.เชียงใหม่ประชุมวิชาการน้อมนำพระราชดำริสู่ระบบบริการสุขภาพ

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการน้อมนำพระราชดำริสู่ระบบบริการสุขภาพ ในยุคแห่งคุณภาพและการเปลี่ยนแปลง
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ชาวสาธารณสุข น้อมนำพระราชดำริสู่ระบบบริการสุขภาพ ในยุคแห่งคุณภาพและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ข้าราชการได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการสำคัญของเรื่องที่มีส่วนส่ง เสริม สนับสนุน ต่อการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการในการเป็นข้าราชการที่ดี โดยแนวทางหนึ่งที่กำหนดคือ ให้ส่วนราชการพัฒนาข้าราชการโดยให้จัดให้มีการเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีการเรียนรู้ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้แสดงถึงการทุ่มเท เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และอีกแนวทางหนึ่ง ให้จัดกิจกรรมหรือโครงการ ยกย่องเชิดชูข้าราชการทุกคนทุกระดับ ที่ประพฤติดี ตามจรรยาข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดประชุมวิชาการเพื่อยกย่องเชิดชู ข้าราชการที่ประพฤติดีตามจรรยาข้าราชการดังกล่าว
กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังบรรยายเรื่อง รวมใจ ธำรงรักษ์ ภักดี ราชวงจักรี เรื่อง นโยบายและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ และเรื่อง สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนั้น ยังมีการจัดนิทรรศการคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาชี้แนวทางการดำรงชีวิต
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ และศูนย์วิชาการในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 600 คน
 
21 กุมภาพันธ์ 2554 , 21:02 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่