กรมอนามัยจัดอบรมประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล

  
    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล จำนวน 300 แห่งทั่วประเทศ ต่อยอดจากปีก่อน 3 ครั้ง เริ่มครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อด้วยกรุงเทพมหานครและขอนแก่น
ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาล ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรคสอง ที่ระบุว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ต้องทำการศึกษา ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน รวมทั้งจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลนับว่ามีบทบาทหน้าที่สำคัญ ในการกำหนดทิศทางนโยบายสาธารณะ ตลอดจนแผนงานโครงการ โดยผ่านช่องทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต้องกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ พร้อมทั้งคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้สำหรับคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน อีกทั้ง ยังช่วยค้นหาแนวทางในการป้องกันผลกระทบที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน
อธิบดีกรมอนามัยกล่าวด้วยว่า จากประสบการณ์ในปี 2553 ได้มีเทศบาลบางแห่งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ผลเป็นอย่างดี โดยในปีงบประมาณ 2554 นี้ กรมอนามัยตั้งเป้าหมายที่จะจัดการอบรมให้ความรู้บุคลากรของเทศบาล 300 แห่ง ใน 3 พื้นที่คือ ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-4 มีนาคม 2554 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 28-30 มีนาคม 2554 โดยคาดหวังว่าจะช่วยให้บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการป้องกันและดูแลรักษาประชาชนให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
 
22 กุมภาพันธ์ 2554 , 23:03 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่