วัดศรีโสดาพระอารามหลวงจัดโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554

  
     โครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดาพระอารามหลวง กำหนดจัดโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554 โดยเปิดรับสมัครบัณฑิตอาสาทั่วประเทศร่วมพัฒนาพื้นที่สูง
พระเทพโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เจริญพรว่า ตามที่ได้มีการดำเนินโครงการพระธรรมจาริกมานานกว่า 45 ปีแล้ว ในพื้นที่ชนบทห่างไกลและบนพื้นที่สูงซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาชุมชนร่วมกับประชาชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักรมาตั้งแต่ต้น โดยปัจจุบันอยู่ในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำหรับในปี 2554 นี้ โครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค ได้เปิดรับสมัครพระธรรมจาริกบัณฑิตอาสา โดยรับสมัครบัณฑิตทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นหนึ่งในการทำหน้าที่ประกาศพระพุทธศาสนา และพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงกับพี่น้องชาวเขาและชนถิ่นกันดาร โดยรับทั้งบัณฑิตที่เป็นฆราวาสและบรรพชิต อายุระหว่าง 22-45 ปี จบปริญญาตรีทุกสาขา มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคหัวใจและหอบหืด และสามารถบวชเป็นพระภิกษุอยู่จำพรรษาได้ ซึ่งพระธรรมจาริกบัณฑิตอาสาจะได้รับการอบรมและส่งไปประจำอาศรมต่าง ๆ เพื่ออบรมศีลธรรมแก่ประชาชนบนพื้นที่สูง เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนงานพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูงด้วย
เปิดรับสมัครบัณฑิตอาสาเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2554 เมื่อเข้ารายงานตัวและปฐมนิเทศแล้ว ทำพิธีบรรพชาอุปสมบทในเดือนกรกฎาคม 2554 โดยในระหว่างพรรษา 3 เดือนจะได้เข้ารับการอบรม และเมื่อหลังจากออกพรรษาจะได้ขึ้นไปปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมจาริกบนพื้นที่สูงเป็นเวลา 9 เดือน บัณฑิตอาสาที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานบริหารโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดาพระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-1996 โทรสาร 0-5389-2300 หรือที่พระครูปลัดเพชร อาภัสสโร 084-4841192 หรือที่เว็บไซต์ www.phradoi.com และเว็บไซต์ www.jarik-highland.com
 
22 กุมภาพันธ์ 2554 , 23:05 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่